Friday, December 30, 2016

Chính sách thuế mới - Thuế Môn bài chuyển thành Lệ phí Môn bài

Kế toán phan thiết chúng tôi xin cập nhật chính sách mới nhất về luật thuế cho doanh nghiệp.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 Quy định về Lệ phí Môn bài thay thế Nghị định 75/2002/NĐ-CP về Thuế Môn bài và Điều 18 của Nghị định số 83/2013/NĐ-CP bao gồm những nội dung cụ thể sau: 

I - Trường hợp được miễn lệ phí Môn bài:

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất – kinh doanh (SXKD) có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống. -Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động SX-KD không thường xuyên, không có địa điểm cố định: –Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối. – Tổ chức cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá. –Chi nhánh, Văn phòng Đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã (HTX) hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp. –Qũy Tín dụng nhân dân xã, HTX chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, Chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX và của doanh nghiệp tư nhân (DNTN) kinh doanh tại địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy Ban Dân tộc Miền núi.

II- Mức thu lệ phí Môn bài:

A- Đối với Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:
- Mức thu lệ phí Môn bài căn cứ vào vốn Điều lệ (Ghi trong Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc vốn Đầu tư (Ghi trong Giấy Chứng nhận Đăng ký đầu tư) cụ thể: -Tổ chức có vốn Điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng, mức thu 3 triệu đồng/năm. –Các trường hợp còn lại mức thu 2 triệu đồng/năm. Riêng các Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, mức thu là 1 triệu đồng/năm.
B- Đối với các cá nhân, hộ gia đình hoạt động SX-KD hàng hóa, dịch vụ: Mức thu lệ phí Môn bài căn cứ vào doanh thu năm cụ thể:
- Doanh thu năm trên 500 triệu đồng, mức thu là 1 triệu đồng/năm. –Doanh thu năm trên 300 – 500 triệu đồng/năm, mức thu là 500 ngàn đồng/năm. Doanh thu năm trên 100 đến 300 triệu đồng, mức thu là 300 ngàn đồng/năm.
          -Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình SX-KD hoặc mới thành lập được cấp Giấy Đăng ký thuế và Mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí Môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế, mà số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí Môn bài cã năm.   
-Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình SXKD nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí Môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

          Ngoài ra, Nghị định 139/2016/NĐ-CP cũng có Quy định việc khai, nộp lệ phí Môn bài và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.


EmoticonEmoticon